Regulament de funcţionare
ROMANIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACŞA              HOTĂRÂREA Nr. 14 / 2012
 
           Privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
             şi Funcţionare al Consiliului Local al  
                  Comunei Racşa

 
Consiliul local al comunei Racşa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
18.07.2011
Având în vedere :
-  Proiectul de Hotărâre şi expunerea de motive al primarului comunei Racşa, 
  Raportul comisiei de specialitate ,
-  În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 35/2002/A, pentru aprobarea 
  regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, are 
  Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
  publică, a prevederilor Legii 393/2004/A, privind statutul aleşilor 
  locali , a Legii 144/2007, privind înfinţarea organizarea şi funcţionarea 
  A.N.I. şi ale Legii nr. 215/2001/R/A, a administraţiei publice locale, cu 
  completările şi modificările ulterioare , 
În temeiul:
-  prevederilor art. 36, alin2, lit.a şi alin3 lit.a, art.45, alin1 din Legea 
  numărul 215/2001, al administraţiei publice locale, cu modificările şi 
  completările ulterioare,


                 H O T Ă R E Ş T E :


  Art. 1. 
  Se aprobă regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
  Local al comunei Racşa, conform Anexei 1, care face parte integrantă din 
  prezenta Hotărâre,

  Art. 2. 
  Prezenta Hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului 
  Satu Mare membrilor Consiliului Local , Primarului comunei Racşa, 
  Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi celor 
  interesaţi prin grija secretarului unităţi administrativ teritoriale.

  Racşa la 21.11.2012

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
   ŞIPOŞ ION               Palcău Silviu Ionel
citeste tot regulamentul
dy>