Acte necesare
1 / 22

Eliberare acte de identitate

Documentele sunt obligatorii,indiferent de motivul pentru care se eliberează 

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului - naştere, căsătorie, deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu.

 

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente :

 

a) actele incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia normativa in vigoare,privind titlul locativ. Astfel se poate prezenta unul dintre urmatoarele documente :

 • contract de vanzare-cumparare , autentificat;
 • contract de donatie , autentificat;
 • contract de schimb de locuinte , autentificat;
 • contract de partaj voluntar, autentificat;
 • contract de comodat, pentru care este necesara legalizarea semnaturilor ;
 • contract de intretinere sau contractul de renta viagera;
 • contractul de vanzare cumparare a dreptului de uz sau uzufruct ;
 • contractul de inchiriere ( locatiune ) , in urmatoarele situatii :
  • încheiate cu Serviciul public exploatare spatiul locativ din cadrul Primariei Satu Mare (doar pentru persoanele înscrise în contractul de închiriere);
  • proprietate a unor persoane fizice, situatie în care contractul trebuie să fie înregistrat la Administraţia finanţelor publice a municipiului Satu Mare ( P-ta Romana, nr. 3-5);
  • proprietate a unor persoane juridice, situaţie în care contractul nu se înregistrează la administraţia financiarăcertificatul de mostenitor, in cazul in care mostenitorul este unic;
 • certificatul de mostenitor, cu acordul celorlalţi mostenitori când nu s-a iesit din indiviziune;
 • hotărârile judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de propietate, revendicarea sau partajul imobilului;
 • extras, certificatul sau copia de pe cartea funciară;

b) declaratie scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica (formular - tip, se gaseste la Biroul de evidenta a persoanelor si eliberare acte de identitate);

 c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit.a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantul sau legal;

 d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

 

Eliberare carte de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul Biroului de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de de una dintre persoanele menţionate mai sus (părinte, reprezentatul său legal etc.);

 • certificatul de naştere al minorului, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz hotărârea judecatorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este incredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • timbru fiscal in valoare de 4 lei;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Direcţia impozite şi taxe locale a municipiului Satu Mare.

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.În cazul în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani sunt necesare şi următoarele documente:

 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitatului - se dă în prezenţa personalului Biroului de evidenţă a persoanelor ;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă;